Polityka Prywatności / RODO

 • 01 Administrator Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka: EBPsystems Marcin Raszka Wiesław Fiszer Spółka Jawna (dalej: EBPsystems) z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy PL 03-986 przy ulicy Sęczkowej 115H / 20 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000308324, REGON: 141481444, NIP: 1181960950

 • Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych realizowany jest przez adres: iod@ebpsystems.pl Kontakt możliwy jest także przy pomocy poczty konwencjonalnej na adres siedziby EBPsystems.

 • EBPsystems przetwarza Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto przetwarzane mogą być również dodatkowe informacje otrzymane od Państwa np. zamieszczone w stopca maila lub podane poprzez formularz kontaktowy, np. nazwie firmy w której jesteście Państwo zatrudnieni lub na rzecz której działacie, jej danych rejestrowych (NIP, REGON, KRS), kontaktowym numerze telefonicznym, adresie itd., jak również dane prawnie wymagane do przeprowadzenia procesów sprzedażowych i zakupowych.
  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • a. nawiązanie lub utrzymywanie z Państwem szeroko rozumianych relacji biznesowych,
  • b. oferowanie naszych produktów i usług,
  • c. przeprowadzanie analiz w zakresie rynkowych trendów (na potrzeby wewnętrzne),
  • d. wsparcie obsługi,
  • e. weryfikacja wiarygodności płatniczej,
  • f. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

  Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie ebpsystems.pl, dane pozyskane z korespondencji elektronicznej lub innych form kontaktu są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

 • 04Profilowanie

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, przy czym dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi współpracującemu z EBPsystems w celu realizacji kontraktu biznesowego. EBPsystems zgodnie z RODO zawiera z podmiorem współpracującym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. EBPsystems gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż w/w. podmiotom, chyba, że:

  • a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa
  • b. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
  EBPsystems dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego EBPsystems będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  • b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących EBPsystems,
  • c.wypełnienia obowiązku prawnego EBPsystems (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  • d. dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes EBPsystems, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
  • e. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 • Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a EBPsystems jako Administrator odpowiada za realizację tych praw. Poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

  • a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy
   osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
  Prawa wymienione w pkt a-f i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych iod@ebpsystems.pl lub poprzez kontakt z EBPsystems (adres w punkcie 1)

 • Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 • Strona internetowa ebpsystems.pl ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań.

 • Pliki cookies (inaczej: 'ciasteczka'). Cookies to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku przeglądarki, na urządzeniu Uzytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itd.).

  Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Celami do których strona ebpsystems.pl wykorzystywane są pliki Cookie, to:

  • a. Uwarunkowania techniczne- witryna Administratora może wymagać Cookies do poprawnej pracy,
  • b. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach własnych użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • c. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Strona 'ebpsystems.pl' używa w tym celu Cookies mechanizmu Google Analytics.
  • d. Serwisy zewnętrzne- Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na urządzeniach Użytkownika:
   -Google Analytics
   -Facebook
   -YouTube
  Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Uzytkownik musi mieć jednkaże na względzie że Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy lub zablokuje w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

  Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.

  Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, trojanów oraz innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi wyżej zagrożeniami powinni stosować się do dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  Usługi świadczone przez podmioty trzecie (np. serwisy społecznościowe) są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików Cookie. Administrator nie odpowiada za działanie plików cookies używanych przez strony trzecie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla dowolnej witryny.

  Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies znajdą Państwo także na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/. Zachęcamy róznież do zapoznania się ze stosownym artykułem w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  Cookies Serwisu ebpsystems.pl nie przechowują danych personalnych.
  Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
  Polityka Cookies jest częścią Polityki prywatności RODO.

 • EBPsystems stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze EBPsystems dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez EBPsystems. EBPsystems regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. W przypadku pytań nasz Inspektor Ochrony Danych pozostaje do Państwa dyspozycji iod@ebpsystems.pl

!-- Google tag (gtag.js) -->