Zarządzanie projektami / Audyty

Jak realizujemy projekty?

Zarządzając projektami informatycznymi realizowanymi przez Klientów, zapewniamy im gwarancję realizacji celów projektu w uzgodnionym z Klientem terminie oraz w ramach uzgodnionego z Klientem budżetu.

Potwierdzeniem tego faktu jest dwuskładnikowy model wynagradzania EBPsystems, obejmujący: wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie zmienne, uzależnione od terminu zakończenia oraz faktycznych wydatków Klienta na realizację projektu, w relacji do jego budżetu.

Podstawą zarządzania projektami przez EBPsystems są: znajomość architektury systemów ewidencyjnych dla przedsiębiorstw, znajomość techniki pracy kluczowych dostawców oprogramowania oraz praktyczne doświadczenie zarządcze wynikające ze, zrealizowanych z powodzeniem, kilkunastu projektów wdrożeniowych rozwiązań własnych i obcych.

Audyty systemów informatycznych Klientów, lub zrealizowanych przez nich projektów informatycznych, obejmują ocenę:

  • zgodności technicznej systemu z wymaganiami producenta oraz wymaganiami producentów istniejących systemów informatycznych,
  • zgodności funkcjonalnej projektu lub systemu informatycznego ze specyfikacją funkcjonalną,
  • zgodności projektu lub systemu informatycznego z polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
  • zgodności metodyki realizacji projektu informatycznego z dobrymi praktykami w tym zakresie,
  • zgodności wydatków projektu informatycznego z budżetem oraz poprawności polityki zakupów na potrzeby projektu,
  • jakości zarządzania projektem oraz ryzykiem projektu, a także planowania kryzysowego (ang. Contingency Planning).